Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Стелина Светославова Спасова
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 2011 Няма Спасова, С. Анализ на състоянието на инвестициите в недвижими имоти за балнеология и СПА туризъм в България. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 26-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2011 г., ИУ - Варна / Ред. кол. Пламен Илиев и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 214 - 226.
2 Статия 2012 Няма Спасова, С. Възможности за инвестиране в недвижими имоти за балнеология и спа туризъм. Икономика и управление , 2012, № 3, с. 69 - 78.
3 Доклад 2013 Няма Спасова, С. Възможности за приложение на европейски практики за инвестиране в недвижими имоти за балнеология и СПА туризъм. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 27-та науч. конф. с междунар. участие - ноем., 2012 / Ред. кол. Пламен Илиев и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 236 - 247.
4 Доклад 2013 Няма Спасова, С. Развитие на системите за сертифициране на качеството в областта на СПА и балнеотуризма в България. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 28-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2013. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 253 - 264.
5 Доклад 2014 Няма Спасова, С. Възможности за използване на минералните извори за развитие на балнеотуризма в България. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 29-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2014. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 146 - 157.
6 Доклад 2015 Няма Спасова, С. Сделки с хотелски недвижими имоти. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 30-та юбил. междунар. науч.-практ. конф. - ноем. 2015 = Construction Entrepreneurship and Real Property : Proc. of the 30th Anniversary Inter. Sci. a. Practical Conf. in Nov. 2015. - c. 208 - 218.
7 Статия 2016 други индексирани издания Спасова, С. Системи за сертифициране на хотелиерската суперструктура. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 60, 2016, № 2, с. 173 - 190.