Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Мария Велева Велева
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Учебник 2001 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Маринов, С., Дъбева, Т., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Университетско издателство на ИУ-Варна, 2001, с. 350.
2 Учебник 2007 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Дъбева, Т., Маринов, С., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Варна: Наука и икономика, 2007.
3 Учебник 2007 Няма Димова, А., Апостолов, А., Колева, В., Коев, Й., Вунова - Нарлева, К., Велева, М. Мениджмънт на човешките ресурси: [Учебник за дистанционно обучение]. Е-ЛИТЕРА, Варна, 2007.
4 Учебник 2011 Няма Христова, Т., Велева, М. Социална психология в туризма. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 151 с.
5 Статия 2011 Няма Велева, М. Особености при управлението на хотелиерските фирми. // Стратегия развития туризма и рекреации : Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Ред. кол. З. М. Ханбабаева и др. - Махачкала : Российский гос. унив. туризма и сервиса ; Экон. унив. Варны, 2011, с. 6 - 9.
6 Статия 2011 Няма Велева, М. Концепцията "Грижа за клиента" и съвременното управление на туристическите фирми. Туризмът - предизвикателства в условията на икон. криза : Сб. статии / Състав. и ред. Соня Алексиева. - София : НБУ, 2011, с. 359 - 372.
7 Учебник 2012 Няма Христова, Т., Велева, М. Управление на човешките ресурси в туризма. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 261 с.
8 Други 2013 Няма Велева, М. Усъвършенстване на фирменото управление в хотелиерството чрез прилагане на концепцията "грижа за клиента". - Варна, 2013. - 302 с.
9 Доклад 2013 Няма Велева, М. Възможности за управление на стреса на работното място в туристическите фирми. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 274 - 277.
10 Доклад 2015 други индексирани издания Велева, М. Модерните технологии в съвременото управление на човешките ресурси в туризма: Възможмости и перспективи. // Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 774 - 782.
11 Статия 2015 Няма Велева, М. Възможности за преодоляване на някои негативни тенденции при управление на човешките ресурси в туристическите организации. // Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 125 - 129.
12 Доклад 2015 Няма Велева, М. Длъжностните характеристики като медиатор между организацията и служителите при извършване на промени в туристическите фирми. Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективы, Херсон: Изд. ЧП Вшемирский В. С., 2015, 53 - 57.
13 Доклад 2016 Няма Велева, М., Янчева, К. Магията на нестинарството: неугасваща традиция, зрелище или бизнес. България - Дестинация за четири сезона: Девети черноморски туристически форум, Варна: СТЕНО, 2016, 340 - 353.
14 Доклад 2016 други индексирани издания Велева, М., Янчева, К. Креативен туризъм: възможности за овладяване на детската агресия в туристическата анимация . Диверсифициране на регионалния туристически продукт на примера на туристически район Варна – Северно черноморие: Кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2016, 143 - 150.
15 Доклад 2016 други индексирани издания Велева, М. Туристите от трета възраст и устойчивото развитие на туристически район Варна: възможности и перспективи. Диверсифициране на туристическия продукт пр примера на туристически район Северно Черноморие - Варна: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2016, 73 - 83.
16 Статия 2017 други индексирани издания Veleva, M., Yancheva, K. Opportunities for handling child aggression in tourist animation through creative tourism. Eastern Academic Journal, Bourgas: Mirackle A Ltd. , 2017, 4, 1 - 9.
17 Учебник 2017 Няма Коев, Й., Апостолов, А., Димова, А., Димитрова, Т., Велева, М., Антонова, К., Колева, В., Петров, П. Управление на човешките ресурси : [Учебник за студентите от ИУ - Варна]. Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
18 Статия 2017 други индексирани издания Veleva, M., Antonova, K. Challenges of Applying Contemporary Approaches to Hiring New Employees in Dynamic Business Environment. Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки = Izvestia. Journal of the Union of Scientists, Варна : Съюза на учените - Варна, 2017, 1, 140 - 147.
19 Статия 2017 други индексирани издания Veleva, M. "Liquid Society": the Decline of Values and its Reflection on Contemporary Leadership. Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки = Izvestia. Journal of the Union of Scientists. Economic Sciences Series, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 148 - 157.
20 Доклад 2018 Няма Veleva, M., Milev, P. Employer Branding as Innovative Human Resource Management Strategy: Best Practices Application Opportunities. New Challenges in Management and Business : 10th and 11th International Conferences : Proceedings (10th and 11th NCM), 23 March 2018, Dubai, UAE ; 28 March 2018, Istambil, Turkey, Vancover BC, Ca : Canadian Inst. f. Knowledge Development http://ncmconferences.com/proceedings-of-new-challenges-in-management-and-business-conference-10th-and-11th-ncm/ , 2018, p. 48.
21 Доклад 2018 Няма Veleva, M. Creating Positive Experience of Dark Tourism Places Through Social Psychological Factors that Shape Visitors’ Behavior. Развитие на българската и европейска икономика - предизвикателства и възможности : Ежегодна научна и практическа конференция, 18 - 19.10.2018 г., Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1, 2018, с. 259 - 264.
22 Статия 2018 Scopus или Web of Science Nikolaichuk, O., Veleva, M. Peculiarities of Russian Tourism in Eastern European Countries. Financial and Economic Tools Used in the World Hospitality Industry : Proceedings of the 5th International Conference on Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism & Hospitality 2017 (SERVE 2017), 21-22 October 2017 & 30 November 2017, Bali..., London : CRC Press, Taylor & Francis Group , 2018, 155 - 162.