Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Мария Велева Велева
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си за да изтеглите PDF или Excel
1 Учебник 2001 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Маринов, С., Дъбева, Т., Казанджиева, В., Велева, М.Въведение в туризма.Университетско издателство на ИУ-Варна, 2001, с. 350.
2 Учебник 2007 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Дъбева, Т., Маринов, С., Казанджиева, В., Велева, М.Въведение в туризма.Варна: Наука и икономика, 2007.
3 Учебник 2007 Няма Димова, А., Апостолов, А., Колева, В., Коев, Й., Вунова - Нарлева, К., Велева, М.Мениджмънт на човешките ресурси: [Учебник за дистанционно обучение].Е-ЛИТЕРА, Варна, 2007.
4 Учебник 2011 Няма Христова, Т., Велева, М.Социална психология в туризма.- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 151 с.
5 Доклад 2011 Няма Велева, М.Особености при управлението на хотелиерските фирми.// Стратегия развития туризма и рекреации : Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Ред. кол. З. М. Ханбабаева и др. - Махачкала : Российский гос. унив. туризма и сервиса ; Экон. унив. Варны, 2011, с. 6 - 9.
6 Доклад 2011 Няма Велева, М.Концепцията "Грижа за клиента" и съвременното управление на туристическите фирми.// Туризмът - предизвикателства в условията на икон. криза : Сб. статии / Състав. и ред. Соня Алексиева. - София : НБУ, 2011, с. 359 - 372.
7 Учебник 2012 Няма Христова, Т., Велева, М.Управление на човешките ресурси в туризма.- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 261 с.
8 Други 2013 Няма Велева, М.Усъвършенстване на фирменото управление в хотелиерството чрез прилагане на концепцията "грижа за клиента".- Варна, 2013. - 302 с.
9 Доклад 2013 Няма Велева, М.Възможности за управление на стреса на работното място в туристическите фирми.// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 274 - 277.
10 Доклад 2015 други индексирани издания Велева, М.Модерните технологии в съвременото управление на човешките ресурси в туризма: Възможмости и перспективи.// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 774 - 782.
11 Статия 2015 Няма Велева, М.Възможности за преодоляване на някои негативни тенденции при управление на човешките ресурси в туристическите организации.// Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 125 - 129.
12 Доклад 2015 Няма Велева, М.Длъжностните характеристики като медиатор между организацията и служителите при извършване на промени в туристическите фирми.Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективы, Херсон: Изд. ЧП Вшемирский В. С., 2015, 53 - 57.
13 Доклад 2016 Няма Велева, М., Янчева, К.Магията на нестинарството: неугасваща традиция, зрелище или бизнес.България - Дестинация за четири сезона: Девети черноморски туристически форум, Варна: СТЕНО, 2016, 340 - 353.
14 Доклад 2016 други индексирани издания Велева, М., Янчева, К.Креативен туризъм: възможности за овладяване на детската агресия в туристическата анимация .Диверсифициране на регионалния туристически продукт на примера на туристически район Варна – Северно черноморие: Кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2016, 143 - 150.
15 Доклад 2016 други индексирани издания Велева, М.Туристите от трета възраст и устойчивото развитие на туристически район Варна: възможности и перспективи.Диверсифициране на туристическия продукт пр примера на туристически район Северно Черноморие - Варна: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2016, 73 - 83.
16 Статия 2017 други индексирани издания Veleva, M., Yancheva, K.Opportunities for handling child aggression in tourist animation through creative tourism.Eastern Academic Journal, Bourgas: Mirackle A Ltd. , 2017, 4, 1 - 9.
17 Учебник 2017 Няма Коев, Й., Апостолов, А., Димова, А., Димитрова, Т., Велева, М., Антонова, К., Колева, В., Петров, П.Управление на човешките ресурси : [Учебник за студентите от ИУ - Варна].Варна : Наука и икономика, 2017, 382.