Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Всички публикации
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Статия 2018 Scopus или Web of Science Egbert, H., Todorov, A. Vamos a la Playa vs. Standing at the Gates: Beaches in Bulgaria. Tourism Planning & Development, Taylor & Francis Online, 2018, 15(4), pp. 419 - 435.
2 Доклад 2018 други индексирани издания Marinov, S., Ilieva, G. Intercultural Communication Training as a Factor for improving the Service Quality in Tourism. Traditions and Innovations in Contemporary Tourism: International Scientific Conference, Cambridge: Cambridge Scholars Publ., 2018, p. 53 - 69.
3 Учебник 2018 Няма Йорданов, Й., Найденова, К. Финансови инвестиции (избрани теми). Варна: Е-летера ЕООД, 2018, 26.
4 Учебно помагало 2018 Няма Василев, Ю. Системи за управление на бази от данни. MySQL. Варна: ЦПО Знание и бизнес, 2018, 15.
5 Доклад 2018 други индексирани издания Kazandzhieva, V., Ilieva, G., Filipova, H. The Impact of Technological Innovations on Hospitality Service. Contemporary tourism – traditions and innovations: International Scientific Conference, Cambridge: Cambridge Scholars Publ., 2018, p. 204 - 221.
6 Учебно помагало 2018 Няма Нешков, М., Казанджиева, В. Въведение в туризма. Варна: Наука и икономика, 2018, с. 195.
7 Монография 2018 Няма Бъчварова, М., Димитрова, И., Матеева, Ж., Игнатова, И., Георгиев, С., Станева, М. Търговска несъстоятелност - правни и икономически теоретико-приложни аспекти : [Монография]. Варна : Наука и икономика, 2018, 354.
8 Други 2018 Няма Тодорова, М., Вълканов, Н., Досев, В. Русско-болгарский и болгарско-русский словарь : Бухгалтерский учет, финансы, аудит. Варна : Наука и икономика, 2018, 352.
9 Статия 2018 други индексирани издания Kehayova-Stoycheva, M., Vasilev, J. Measuring the problem use of internet – internal structures and dependencies : [Електронен ресурс]. Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science, Варна: Знание и бизнес , 4, 2018, 1, 6 - 26 http://eknigibg.net/Volume4/Issue1/spisanie-br1-2018_pp.6-26.pdf.
10 Статия 2018 други индексирани издания Господинова, Н. Модели за оптимално натоварване на производствени мощности във фармацевтичното предприятие : [Електронен ресурс]. Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science, Варна: Знание и бизнес, 4, 2018, 1, 71 - 79 http://eknigibg.net/Volume4/Issue1/spisanie-br1-2018_pp.71-79.pdf .
11 Статия 2018 други индексирани издания Николова, Б. Характеристика на взаимодействието в системата на Националната агенция за приходите. Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 1, 43 - 56.
12 Учебник 2018 Няма Сълова, С., Тодоранова, Л., Лазарова, Н., Банков, Б. Интернет технологии : [Учебник за студентите от ИУ - Варна]. Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
13 Доклад 2018 други индексирани издания Киречев, Д. Изследване екологичната конкурентоспособност на избрани типове селски райони в България. Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 129 - 148.
14 Доклад 2018 други индексирани издания Кехайова-Стойчева, М. Динамика в поведението на варненци по основни дейности, свързани с устойчиво развитие. Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 43 - 62.
15 Монография 2018 Няма Андреева, А., Йолова, Г. Правен режим на почивките и отпуските : Теоретични и практически аспекти. Варна : Наука и икономика, 2018, 220.
16 Статия 2018 Scopus или Web of Science Parusheva, S., Aleksandrova, Y., Hadzhikolev, A. Use of Social Media in Higher Education Institutions – an Empirical Study Based on Bulgarian Learning Experience. TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN, 7, 2018, 1, 171 - 181.
17 Доклад 2018 други индексирани издания Стоянов, М. Настъплението на електрическите автомобили. Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ – Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 213 - 226.
18 Доклад 2018 други индексирани издания Киров, С. Застрахователната колаборация на общините за устойчиво развитие. Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2, 2018, 81 - 89.
19 Доклад 2018 други индексирани издания Philipova, C. Poverty among Vulnerable People in Bulgaria for the Period 2006 - 2016. Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2, 2018, 470 - 481.
20 Статия 2018 други индексирани издания Господинова, А. Понятие „разрастание городов” в научной литературе. Економіка і Фінанси : Науковий журнал, Дніпропетровськ, 2018, 2, 11 - 20.